dimecres, 15 d’octubre de 2014

LES PROPIETATS TEXTUALS

Sabíeu que els textos tenen propietats? Reflexioneu sobre allò que voleu dir abans d'escriure-ho? Us feu esborranys? Penseu que el més important són les faltes d'ortografia? 

Mireu de fer-vos aquestes preguntes quan teniu un text a les mans o us proposeu crear-ne un de nou...

  • Adequació: Respon el text al tema proposat?
  • Coherència: Les idees estan ordenades d'una manera lògica? Hi ha connectors? Hi ha cap estructura deduïble com per exemple: plantejament, desenvolupament i conclusió? Les idees són visibles a primera vista
  • Cohesió: Les frases estan ben formulades? Hi ha concordança interna? I verbal al llarg del text? Es fa ús dels relatius i dels pronoms febles?
  • Correcció: Observeu faltes d'ortografia?